PŘÍSPĚVKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN PRO ROK 2015

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

 

1) NUTNÁ REGISTRACE V PROGRAMU KLUB PEVNÉHO ZDRAVÍ
 - lze se zaregistrovat i on line - zde

2) VYZVEDNUTÍ KARTY ZDRAVÝ ŽIVOT
POZOR!!!! - v letošním roce není třeba mít kartu fyzicky v ruce (pobočky VZP už ji ani nebudou vydávat), body se Vám automaticky načítají z databáze VZP o absolvování preventivních prohlídek, stačí když si donesete, až budete chtít proplatit např. permanentku do solné jeskyně, doklad o zaplacení.

Informace:

za body nasbírané v rámci programu Zdravý život můžete jednou za kalendářní rok získat jeden souhrnný příspěvek na:

· pohybovou nebo rehabilitační aktivitu (nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění) tj. proplacení permanentky do solné jeskyně až do výše nasbíraných bodů – tj. až 1500Kč

Základní podmínky:

· členství v Klubu pevného zdraví

· nasbírání minimálně 500 bodů

· bezdlužnost na pojistném na zdravotním pojištění
· registrace pojištěnce u VZP (pokud se žadatel o příspěvek přehlásí k jiné zdravotní pojišťovně, ztrácí nárok na poskytnutí příspěvku)

Postup získání příspěvku

Příspěvek můžete získat na libovolné pobočce VZP.

Stačí předložit:

· doklady potvrzující získání bodů za danou aktivitu - tyto požadavky jsou uvedeny v Přehledu aktivit a jejich bodového ohodnocení, pokud body nebyly započítány dříve,

· originál daňového dokladu o zaplacení pohybové/rehabilitační aktivity, na kterou je příspěvek čerpán.

Žádost o příspěvek lze podat osobně na pracovištích VZP ČR. Pokud se žadatel nedostaví osobně, musí mít osoba, která jedná v zastoupení, úředně ověřenou plnou moc. Zákonný zástupce ( pro rodiče ) se prokazuje na základě úřední listiny (např. rodný list, zápis v občanském průkazu, rozhodnutí soudu).

Vyplacení příspěvku:

Při splnění všech podmínek vám bude příspěvek vyplacen v hotovosti nebo převeden na bankovní účet. V případě nečerpání finančního příspěvku v daném roce, budou body zapsané v systému VZP převedeny do následujícího roku.

 

Přehled aktivit

Počet bodů

Frekvence a doklady

 

 

Preventivní prohlídka praktickým lékařem 1)

500

1x za 24 měsíců
doklad o absolvování prohlídky v daném rocde

 

 

Preventivní prohlídka gynekologem 1)

500

1x za 12 měsíců
doklad o absolvování prohlídky vdaném roce

 

 

Preventivní prohlídka stomatologem 1)

500

1x za 12 měsíců
doklad o absolvování prohlídky v daném roce

 

 

Screening kolorektálního karcinomu 1)

500

1x za 12 měsíců
doklad o absolvování screeningu v daném roce

 

 

Očkování zcela nehrazené z veřejného zdravotního pojištění 2)

500

1x za 12 měsíců
doklad o nákupu očkovací látky v daném roce

 

 

Mamografický screening 3)

500

1x za 12 měsíců
doklad o absolvování screeningu v daném roce

 

 

Nepřetržité pojištění u VZP po dobu min. 60 měsíců

500

lze uplatnit každý rok

 

 

Bezpříspěvkový dárce krve 4)

2000

1x za 12 měsíců
doklad o bezpříspěvkovém dárcovství v daném roce

 

 

Nepříbuzný dárce kostní dřeně 5)

3000

1x za 12 měsíců
doklad o dárcovství v daném roce

 

 

Pravidelná pohybová nebo rehabilitační aktivita 6)

500

1x za 12 měsíců
platební doklad za permanentku z daného roku

 

 

Snižování nadváhy a obezity 7)

500

1x za 12 měsíců
platební doklad a doklad o hodnotách BMI v daném roce

 

 

Léčba závislosti na tabáku 8)

500

1x za 12 měsíců
doklad z centra pro odvykání kouření v daném roce

 

 

Elektronická komunikace s klientem

100

1x za poskytnutí nové e-mailové adresy nebo nového telefonního čísla

 

 

Získání nového pojištěnce

500

1x za 12 měsíců max. 2 nové pojištěnce
vyplněním čestného prohlášení na pobočce VZP - klienti dříve pojištění u VZP musí splňovat podmínku bezdlužnosti

 

 

 

Vysvětlivky - podmínky:

 

1. Zápočet bodů je proveden po kontrole lékařem vykázaného výkonu v informačním systému VZP nebo na základě předloženého dokladu o absolvování výkonu.

2. Zápočet bodů je proveden po předložení daňových dokladů o nákupu očkovací látky na jeden typ očkování zcela nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění a provedené aplikaci v aktuálním kalendářním roce.

3. Zápočet bodů po absolvování mamografického screeningu je u žen od 45 let proveden po kontrole lékařem vykázaného výkonu v informačním systému VZP ČR nebo na základě předloženého dokladu o absolvování mamografického screeningu.

4. Zápočet je proveden na základě dokladu z transfuzní stanice o bezpříspěvkovém dárcovství, ev. potvrzení pro zaměstnavatele o bezpříspěvkovém dárcovství, potvrzení pro finanční úřad o bezpříspěvkovém dárcovství, potvrzení o získání Zlatého kříže nebo Jánského plakety.

5. Potvrzení z Českého národního registru dárců dřeně. Zápočet bodů je proveden 1x, a to i při opakovaném odběru.

6. Předložení daňového dokladu o zakoupení pohybové nebo rehabilitační aktivity.

7. Absolvování kurzu hubnutí v rámci péče obezitologických ordinací případně dalších zdravotnických zařízení nebo profesně organizovaných kurzů zaměřených na hubnutí u pojištěnců s BMI 30 a více a v případě, že hodnota BMI je snížena minimálně o jednotku.

8. Doklad o absolvování léčby v centrech pro odvykání kouření.

Více na www.vzp.cz201 – Vojenská zdravotní pojišťovna

 

Příspěvek na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty.  

 

VoZP ČR lze poskytnout příspěvek pojištěncům VoZP ČR dětem na ozdravné a preventivní pobyty v prostorách se solnými inhaláty v celé ČR ve výši do 500,- Kč za rok.

K poskytnutí příspěvku je nutno předložit následující doklady:

žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu, nebo získat na pobočce VoZP ČR),

originál dokladu o úhradě.


Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci.

VoZP ČR může poskytnout příspěvek ve výši do 350,- Kč na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci. Léčebným tělocvikem a tělesnou regenerací se rozumí sauna, posilovna, masáž, aerobik, fitness. Příspěvek lze poskytnout pojištěncům, kterým nenáleží takový příspěvek z jiného programu rozšířené zdravotní péče.

K poskytnutí příspěvku je nutno předložit následující doklady:

žádost o poskytnutí příspěvku (formulář je možno stáhnout z internetu, nebo získat na pobočce VoZP ČR),

originál dokladu o úhradě,

potvrzení lékaře (léčebný tělocvik a tělesná regenerace), lze nahradit čestným prohlášením.Formuláře programu preventivní péče- ke stažení zde

více na www.vozp.cz


205- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 

Možnost 1: PROGRAM  Získej pojištěnce, získáš bonus!

Program "Získej pojištěnce, získáš bonus" pro velký úspěch pokračuje i v roce 2014.

Máte přátele nebo příbuzné, kteří ještě nejsou pojištěnci ČPZP? Chcete udělat něco pro své zdraví?
Registrujte svou rodinu, přítele i známé k ČPZP!

Registrací nového pojištěnce získáte příspěvek od ČPZP

na pohybové aktivity a regeneraci ve výši 500 Kč

Můžete registrovat až 3 nové pojištěnce - celkový příspěvek až 1 500 KčNa co můžete příspěvek čerpat:

Plavání
Sauna
Masáže
Pobyt v solné jeskyni
Solárium
Aerobic nebo cvičení ve fitness-centru
Pohybové aktivity

Více informací o čerpání:
Akce se mohou účastnit všichni stávající pojištěnci a zaměstnanci ČPZP starší 18 let s výjimkou těch, kteří mají uzavřenu dealerskou smlouvu s ČPZP.

Za nové pojištěnce se pro tuto akci nepovažují:
- novorozenci
- cizinci bez trvalého pobytu na území ČR

Registrovat nové pojištěnce lze prostřednictvím návštěvy pobočky nebo na www. cpzp.cz (do položky Akviziční číslo na evidenčním listu je nutno uvést rodné číslo akvizitéra - stávajícího pojištěnce, který registruje nového pojištěnce).

Pokud nebude registrace nového pojištěnce potvrzena Centrálním registrem pojištěnců, bude již proplacený příspěvek na pohybové aktivity a regeneraci odečten z nároku pojištěnce na preventivní programy v roce 2014.

Nově registrovaní pojištěnci (k termínu 1.1.2014) se mohou ihned také zapojit do akce.

Další informace získáte na pobočkách ČPZP a na Infocentru 810 800 000Možnost 2:

 

PROGRAM  BONUS PLUS

Účast v programu je zcela dobrovolná, není omezena věkem, pohlavím, ani kategorií plátce. Pojištěnec se k programu vědomě přihlašuje tím, že požádá o aktivaci Individuálního bodového účtu (dále jen IBÚ) pojištěnce, a to:- telefonicky prostřednictvím pobočky nebo Infocentra
- při osobní návštěvě pobočky
- při registraci k ČPZP
- e-mailem prostřednictvím elektronické pošty
- písemně poštou
- aktivuje sám prostřednictvím e-přepážkyStávající pojištěnec může požádat o aktivaci IBÚ kdykoliv v průběhu roku bez omezení, dnem aktivace vstupuje pojištěnec do programu Bonus Plus a počínaje tímto datem se mu také počínají připisovat body získané dle zadaných kritérií programu Bonus Plus.Aktivace IBÚ nového pojištěnce se provádí k 1. dni platnosti registrace u ČPZP (1.1.) a počínaje tímto dnem se mu také začínají připisovat body dle zadaných kritérií.Bodový systém:

Program Bonus Plus je založen na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. Získané body může pojištěnec vyměňovat za produkty a služby v průběhu celého roku. Veškeré připisování i čerpání bodů se řídí sazebníkem, který je k dispozici na internetových stránkách a na požádání jej může pracovník pobočky ČPZP či pracovník infolinky sdělit pojištěnci také telefonicky. Sazebník je průběžně aktualizován.

Pro získání a připsání bodů v programu Bonus Plus platí tyto obecné podmínky:
Pojištěnec musí být pojištěn (tzn. mít platnou registraci) u ČPZP. Pro účely Bonus Plus se neuznává výpomocné pojištění.
Pojištěnec musí být registrován v Bonus Plus – pojištěnec může získávat body za stanovené aktivity až poté, co je mu aktivován IBÚ, nikoliv dříve.

Pojištěnec musí být v době pořízení účetního dokladu i v době čerpání bodů registrován v programu Bonus Plus

Pojištěnci, který dluží více než 50 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč na penále, nebude umožněno čerpat program Bonus Plus.

Bodový koeficient je zaveden vy výši 1 bod = 1 Kč.

Převody bodů mezi pojištěnci nejsou umožněny.

Platnost bodů – časové omezení, limit pro čerpání bodů

Platnost bodů je 18 měsíců od připsání na Individuální bodový účet. V případě nečerpání klesne hodnota bodů po 18 měsících evidence na 0. V roce 2012 může pojištěnec vyčerpat maximálně 500 bodů.
 
Každý účastník programu Bonus Plus (resp. zákonný zástupce osob mladších 18 let) může průběžně kontrolovat stav bodů na Individuálním bodovém účtu prostřednictvím e-přepážky ČPZP.

Získávání bodů:


Aktivity                       -                             Body      Připisováno za/období

1. Preventivní prohlídky

Praktický lékař - 50bodů  1 x za 24 měsíců (1)

Stomatolog - 50bodů 2 x za 12 měsíců (2)

Gynekolog - 50bodů 1 x za 12 měsíců (3)

2. Cílené preventivní prohlídky

Mamoscreening - 50bodů  1 x za 24 měsíců

Screening děložního hrdla - 50bodů  1 x za 12 měsíců

Screening rakoviny tlustého střeva - kolonoskopie - 50bodů  1x za 10 let

Haemocult test - 50bodů  1 x za 24 měsíců (4)

3. Věrnost (za účast v programu Bonus Plus)

Průběžné ohodnocení - 50bodů  1 x za čtvrtletí

4. Prevence civilizačních chorob

Odvykání kouření - 50bodů  po ukončení kurzu

Snižování nadváhy - 50bodů  po ukončení kurzu

5. Registrace do Bonus Plus (vlastní) - 50bodů jednorázově

6. Založení Karty života (vlastní) - 50bodů  jednorázově

(1) U dětí do 3 let připisováno za každou absolvovanou preventivní prohlídku, na kterou mají ze zákona nárok (9x v prvním roce života, v 18 měsících a ve 3 letech), preventivní prohlídka závodní preventivní péče 1x za 12 měsíců

(2) U dětí a mladistvých do 18 let 1x za 6 měsíců.

(3) Ženy od 15-ti let.

(4) 50-55 let 1x za 12 měsíců

Body za absolvování preventivních prohlídek a cílených preventivních prohlídek se připíší až v okamžiku, kdy lékař vykáže poskytnutou zdravotní péči pojišťovně a pojišťovna jeho požadavek uzná.

Body za věrnost budou připsány pojištěnci 1 x za čtvrtletí, vždy k poslednímu dni ve čtvrtletí, tedy k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. Poprvé budou pojištěnci přičteny body za věrnost ve čtvrtletí, po jehož celou dobu bude zaregistrován v programu Bonus Plus.

Pro připsání bodů za absolvování kurzu odvykání kouření nebo snižování nadváhy je pojištěnec povinen předložit účetní doklad o zaplacení kurzu a Potvrzení o absolvování kurzu odvykání kouření nebo snižování nadváhy (Potvrzení). Pokud je kurz uhrazen až po absolvování a účetní doklad obsahuje termín absolvování kurzu, pak postačí účetní doklad a není potřeba Potvrzení o absolvování kurzu.

Čerpání bodů:


Program Bonus Plus je považován za doplněk preventivních programů, proto lze proplatit pouze aktivity, které nejsou zahrnuty v aktuálních preventivních programech pro danou věkovou skupinu (nelze čerpat body např. na rovnátka, vyšetření pigmentových skvrn, sportovní prohlídku pro registrované sportovce, atd.). Tzn., pokud pojištěnec předloží doklad na aktivitu hraditelnou z preventivních programů, nelze ho proplatit z programu Bonus Plus. Výjimkou je program Manažerka mateřství, kdy účetní doklad na nadstandardní vyšetření a kurzy pro těhotné pořádané zdravotnickým zařízením mohou být proplaceny z programu Bonus Plus. Jeden účetní doklad nelze hradit částečně z preventivních programů a částečně z programu Bonus Plus (tzn., je-li účetní doklad na předporodní kurz vystaven ve výši 2 000 Kč, nelze proplatit 1 500 Kč z programu Manažerka mateřství a 500 Kč z programu Bonus Plus)!

Aktivity, které lze proplatit:

1. Pohybové aktivity podporující zdravý životní styl

V rámci tohoto programu může být proplacen účetní doklad na zakoupenou permanentku nebo na jednotlivý vstup na:
- plavání,
- saunu – s výjimkou dětí 3-8 let,
- jógu,
- pobyt v solné jeskyni,
- cvičení pro děti od 1 roku do 10 let.

Účetní doklad je možno proplatit z programu Bonus Plus pouze tehdy, pokud tato pohybová aktivita není zahrnuta v aktuálních preventivních programech pro danou věkovou skupinu.
Účetní doklad může být vystaven na dítě nebo na rodiče. Pokud je vystaven na rodiče, musí být vztah k dítěti doložen občanským průkazem nebo rodným listem.

  2. Léčebné kúry a procedury

V rámci tohoto programu může být proplacen účetní doklad na léčebné kúry a procedury absolvované v lázeňských zařízeních na území ČR, které si účastník programu Bonus Plus hradí sám.

Více na www.cpzp.cz